Thứ ba, 27/02/2024

Biểu diễn quan họ trong lòng di sản Tràng An

Thứ ba, 21/03/2023

Ảnh của XUÂN LÂM - Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 24 năm 2022 ( Nguồn TCVN số 275+276/01/2023)


Biểu diễn quan họ trong lòng di sản Tràng An                                                                                                                Ảnh của XUÂN LÂM
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bắng sông Hồng lần thư 24 năm 2022 ( Nguồn TCVN số 275+276/01/2023)

Bài viết khác