Thứ tư, 28/02/2024

Bình minh Cửa Đại Hội An

Thứ ba, 03/08/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA BÙI DUY TƯ

(Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020)

Bình minh Cửa Đại Hội An                                                 Ảnh của BÙI DUY TƯ

(Nguồn: TC VNNB 253-7/2021)

Bài viết khác