Thứ ba, 27/02/2024

Chiều quê

Thứ năm, 04/11/2021

Ảnh nghệ thuật của  ĐỒNG TIỆP KHẮC

Chiều quê                                                                                                                                                                          Ảnh:  ĐỒNG TIỆP KHẮC

(Nguồn: TC VNNB 105 - 5/2012)

Bài viết khác