Thứ ba, 27/02/2024

Đồ hộp xuất khẩu

Thứ tư, 29/09/2021

Ảnh nghệ thuật của ĐỒNG TIỆP KHẮC

Đồ hộp xuất khẩu                                                                                                                                                           Ảnh:  ĐỒNG TIỆP KHẮC

(Nguồn: TC VNNB 103 - 3/2012)

Bài viết khác