Thứ hai, 11/12/2023

Mùa thu hoạch dứa

Thứ hai, 27/09/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA VŨ ĐỨC PHƯƠNG

Mùa thu hoạch dứa                                                                                                                     Ảnh nghệ thuật của NSNA VŨ ĐỨC PHƯƠNG

(Nguồn: TC VNNB 103-3/2012)

Bài viết khác