Thứ ba, 27/02/2024

Nghệ nhân hát Xẩm

Thứ năm, 25/11/2021

Ảnh nghệ thuật của ĐỒNG TIỆP KHẮC

Nghệ nhân hát Xẩm                                                                                                                                                     Ảnh:  ĐỒNG TIỆP KHẮC

(Nguồn: TC VNNB 106 - 6/2012)

Bài viết khác