Thứ tư, 28/02/2024

Nghệ nhân làng đá

Thứ năm, 09/09/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA BÙI DUY TƯ

Nghệ nhân làng đá                                                                                                                                                                Ảnh:  BÙI DUY TƯ

(Nguồn: TC VNNB 103 - 3/2011)

Bài viết khác