Thứ ba, 27/02/2024

Quốc hoa ASEAN trên tà áo dài Việt Nam

Thứ tư, 01/06/2022

Ảnh nghệ thuật của NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoa Lư)

Quốc hoa ASEAN trên tà áo dài Việt Nam

Ảnh nghệ thuật của NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoa Lư)

(Nguồn: TC VNNB 265-5/2022)

Bài viết khác