Thứ ba, 27/02/2024

Về Bản

Thứ tư, 27/02/2019

BÙI DUY TƯ

Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm toàn quốc  Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018

Ảnh nghệ thuật :  Về Bản

Tác giả: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Bùi Duy Tư

Tác phẩm được trưng bày Triển lãm toàn quốc Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018 

Bài viết khác