Thứ tư, 29/11/2023

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân

Thứ ba, 07/09/2021

Tác phẩm của NGUYỄN PHÚ VĂN

Tác phẩm: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
Chất liệu: Tổng hợp
Tác giả:  
NGUYỄN PHÚ VĂN

(Nguồn: TC VNNB 103-3/2012)

 

Bài viết khác