Thứ tư, 29/11/2023

sức sống biên cương

Thứ sáu, 23/10/2020

Điêu khắc của HOÀNG CHINH
(Tác phẩm được Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tham gia xét giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2019)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điêu khắc gỗ: Sức sống biên cương

Chất liệu: gỗ

Tác giả: Hoàng Chinh

 

Bài viết khác