Thứ bảy, 20/07/2024

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943-2023"

Thứ sáu, 10/03/2023

Ngày 06/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943-2023". 

Chi tiết nội dung văn bản Hướng dẫn tại đây:

http://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2023/vb-thongbao/HD_43_2023_BTGTU_ve_HD_bao_chi_tuyen_truyen_ky_niem_80_nam_De_cuong_VHVN_1.pdf

 

Bài viết khác