Thứ hai, 04/12/2023

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Thứ năm, 20/02/2020

Ngày 12/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về “Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020”

 

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khải công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 với một số nội dung sau.

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Năm 2020, trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ, trọng tâm là: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội...

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Hoạt động phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2020

Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, địa phương trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trọng tâm là: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020) và các ngày kỷ niệm, hoạt động văn hóa khác của địa phương, đơn vị.

2. Quản lý và tổ chức lễ hội

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung trong Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương về việc Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội; bố trí không gian lễ hội hợp lý, phù hợp với thuần phong mũ tục của dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan.

3. Hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (có hướng dẫn riêng)

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cấp ủy chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; phản ánh sinh động quá trình 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc...

4. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu các cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan triển khai công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ, xây dựng kế hoạch, bám sát các quan điểm, mục tiêu giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tiến hành sơ kết, tổng kết.

Trong năm 2020, lĩnh vực văn hóa, văn nghệ tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HỆN

Để công tác văn hóa, văn nghệ trong năm 2020 được triển khai đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

1. Ban Cán sự đảng các bộ, ngành

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đơn vị.

Bộ Thông tin và Truyền thông: tăng cường quản lý các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản xây dựng, biên tập nội dung tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa, văn nghệ trong năm 2020. Đẩy mạnh việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên không gian mạng xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

- Ban Cán sự đảng các bộ, ngành: phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương, cơ quan liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các lễ kỷ niệm, ngày lễ của đất nước; việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong dịp lễ hội, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các sự kiện văn hóa, văn nghệ khác của cơ quan, đơn vị; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức đại hội các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Đại hội Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác trong năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy

Tham mưu Ban thường vụ, cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2020 của đất nước, địa phương; việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi lợi dụng niềm tin tôn giáo nhằm chia rẽ, giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng.

4. Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương

- Chủ động thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đội ngũ văn nghệ sĩ. Động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật khẳng định thành quả của toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được sau 35 năm đổi mới; chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI... Tăng cường việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội của các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Đại hội Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

5. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương

- Chủ động xây dựng các chương trình phục vụ mừng Xuân, mừng Đảng; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lễ kỷ niệm, sự kiện văn hóa, văn nghệ quan trọng của đất nước, ngành, địa phương trong năm 2020, về thành công của đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Đại hội Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

- Tăng cường thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục, đổi mới, sáng tạo hình thức thể hiện, đảm bảo giá trị nghệ thuật, tính định hướng thẩm mỹ. Nâng cao công tác thẩm định, biên tập các nội dung tin, bài, chương trình, hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện trách nhiệm, sáng tạo và có báo cáo kết quả hoạt động hằng quý về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ chính trị, Ban Bí thư./.

Ban tuyên giáo trung ương

Bài viết khác