Thứ hai, 04/12/2023

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai, 27/04/2020

 Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 123-HD/BTGTW ngày 28/2/2020 hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương và các hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (trong cả 3 đợt).

Văn nghệ Ninh Bình xin giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

- Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Căn cứ Kế hoạch số 310-KH/BTGTW, ngày 4/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Căn cứ Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyển đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

- Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, qua đó, giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa - văn nghệ thể hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; phản ánh sinh động quá trình 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020), kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh - xã hội 5 năm (2015-2020); ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

- Quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, đơn vị; tránh phô trương, lãng phí; đảm bảo ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.

- Việc sử dụng các biểu tượng: Quốc ca, Quốc thiều, Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh trong các ngày lễ, lễ kỷ niệm phải đảm bảo sự trang nghiêm, thực hiện theo đúng Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL, ngày 2/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. NỘI DUNG

1. Đợt 1: Từ tháng 1/2020 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương (trước ngày 31/10/2020)

* Từ tháng 1/2020 đến 30/6/2020

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội đảng bộ cấp cơ sở và hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của nhân dân cả nước phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, đơn vị. Ví dụ như: tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, có kế hoạch cho các đoàn nghệ thuật, đội chiếu phim, đội tuyên truyền lưu động phục vụ nhân dân, chiến sĩ, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các hoạt động sáng tạo khác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, như:  kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) và các sự kiện văn hóa khác của địa phương, đơn vị. Đa dạng về hình thức thể hiện, như: chương trình nghệ thuật, hội thi, hội diễn văn nghệ, xây dựng phim tài liệu, chương trình truyền hình, trưng bày chuyên đề, triển lãm, hội thảo khoa học, pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động… đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ theo hình thức xã hội hóa có định hướng; nâng cao công tác quản lý và xây dựng môi trường văn hóa tại các khu dân cư, làng, bản, ấp văn hóa…

- Quản lý tổ chức lễ hội theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; phát huy khả năng sáng tạo của nhân dân; chú trọng việc tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống, trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; có kế hoạch cụ thể, kỹ lưỡng, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan; góp phần, thiết thực sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”.

- Tăng cường việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trong đời sống nhân dân và trên các mạng xã hội, góp phần, thiết thực tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

- Triển khai, phát động hoạt động sáng tạo, quảng bá các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có định hướng trên không gian mạng internet. Nội dung ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; ý chí, tinh thần dân tộc, khát vọng hòa bình, tiếp thu, hội nhập tinh hoa văn hóa của nhân loại.

- Động viên, khích lệ, phát động đội ngũ văn nghệ sĩ tìm tòi, sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề mừng Xuân, mừng Đảng, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội 5 năm (2015-2020) và các sự kiện văn hóa khác của địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Từ tháng 7/2020 đến 31/10/2020

- Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung đã nêu ở giai đoạn 1 (từ tháng 1/2020 đến 30/6/2020), căn cứ điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, kêu gọi tài trợ, tổ chức các hoạt động văn hóa -  văn nghệ với quy mô (cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố) chào mừng đại hội đảng cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương gắn với các hoạt động khác, như: kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên  giáo (1/8/1930 - 1/8/2020)… Hình thức gồm: chương trình văn hóa - văn nghệ, hội thảo khoa học, trưng bày chuyên đề, xây dựng phim tài liệu, xuất bản các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục theo các chủ đề khác nhau… đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, tuân thủ nguyên tắc tổ chức và các quy định hiện hành.

- Khuyến khích việc dàn dựng, công bố, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi 2015-2020… (đã phát động từ tháng 1/2020), tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong toàn Đảng, toàn dân về các sự kiện trọng đại của đất nước.

2. Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm đúng định hướng chính trị, đa dạng về hình thức thể hiện. Nội dung các chương trình văn hóa - văn nghệ, các sản phẩm văn hóa, văn nghệ ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020…, việc nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trước và trong thời gian diễn ra Đại hội được tổ chức (quy mô cấp bộ, ngành), được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chu đáo; có chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân. Tăng cường thẩm định nội dung các chương trình nghệ thuật, chương trình truyền hình trực tiếp, phim, ảnh, băng ghi hình, tư liệu, sách, báo… phục vụ Đại hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Vận động toàn dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa, môi trường tự nhiên và xã hội; hướng tới nâng cao chất lượng đời sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, đáp ứng những yêu cầu trong thời kỳ mới.

3. Đợt 3: Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trên phạm vi cả nước, từ cơ sở đến Trung ương. Huy động sức mạnh, nguồn lực của các cơ quan, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương trong xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật, truyền hình trực tiếp, truyền hình thực tế, phát hành các ấn phẩm, phim tài liệu, trưng bày chuyên đề lưu động… Nội dung khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

- Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng; thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

1. Ban Cán sự đảng các bộ, ngành

- Phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan trong: xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, du lịch, lễ hội và các sự kiện văn hóa khác.

- Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức thẩm định các phim, băng hình, các ấn phẩm và nội dung các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội.

- Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông trong quản lý hoạt động của cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc bộ, ngành tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt.

- Đẩy mạnh việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên các không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác trong năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch chương trình, hội thi, hội diễn, tọa đàm chuyên đề về nội dung gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)…

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng, gắn với hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm của đất nước, địa phương.

- Chỉ đạo, đôn đốc việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Đẩy mạnh việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; xây dựng nội quy, quy định nhằm thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở. Xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, các hình thức cờ bạc, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; các hành vi lợi dụng niềm tin tôn giáo nhằm chia rẽ, giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng trong các dịp lễ hội và các sự kiện văn hóa khác.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các trang mạng xã hội, các blog cá nhân có nội dung chống phá, nhằm bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tập trung trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)… và trong các dịp tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với các cơ quan báo chí, các đài phát thanh - truyền hình của địa phương trong việc xây dựng, biên tập nội dung tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa lớn của đất nước; tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương

Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội, liên hiệp hội văn học, nghệ thuật các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (trong cả 3 đợt). Cụ thể:

- Động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật khẳng định thành quả của toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng thành công đại hội của liên hiệp hội, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương. Chủ động thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đội ngũ văn nghệ sĩ.

- Tiếp tục phát động văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật về các chủ đề: việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI… Các tác phẩm, ấn phẩm bám sát hiện thực cuộc sống; đồng thời, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật…

5. Các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản

- Xây dựng chương trình truyền hình, phát hành sách, tài liệu phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước trong năm 2020. Kịp thời đưa tin, phóng sự phản ánh việc tổ chức các hoạt động văn nghệ - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước.

- Tăng cường thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục, đổi mới, sáng tạo hình thức thể hiện, đảm bảo giá trị nghệ thuật, tính định hướng thẩm mỹ. Nâng cao công tác thẩm định, biên tập các nội dung tin, bài, chương trình, hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật; không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ truyền hình, phát thanh trực tiếp, tường thuật trực tiếp các ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức trong năm 2020 và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác theo kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Để có nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch dự trù ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội hóa, nhằm tổ chức tốt các hoạt động nêu trên.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện trách nhiệm, sáng tạo và có báo cáo kết quả hoạt động về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ) hằng quý, để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư./.

 

Bài viết khác