Thứ hai, 04/12/2023

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) gắn với Lễ hội Hoa Lư năm 2023

Thứ bảy, 25/02/2023

Ngày 20/2/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) gắn với Lễ hội Hoa Lư năm 2023. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung văn bản trên và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) gắn với Lễ hội Hoa Lư năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.

Chi tiết tại đây:

http://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2023/vb-thongbao/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_tuy%C3%AAn_truy%E1%BB%81n_k%E1%BB%B7_ni%E1%BB%87m_1055_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%90%E1%BA%A1i_C%E1%BB%93_Vi%E1%BB%87t.pdf

http://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2023/vb-thongbao/DC_tuyen_truyen_1055_nam_Nha_nuoc_DaiCoViet.pdf

Bài viết khác