Thứ sáu, 19/07/2024

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯƠNG HÁN SIÊU TỈNH NINH BÌNH

Thứ bảy, 09/09/2023

Để động viên, khuyến khích phong trào sáng tạo văn học nghệ thuật và ghi nhận những đóng góp của anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Bình, ngày 9/5/1995 UBND tỉnh  Ninh Bình đã ra quyết định số 655/QĐ- UB lập Giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu của tỉnh, giải được xét tặng 5 năm một lần.

Thực hiện quyết định trên, Giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu lần thứ I (1992-1996) đã được xét vào năm 1996. Từ đó trở đi các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật xuất sắc của các văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Bình sáng tác, công bố, biểu diễn trong thời gian 5 năm tiếp theo sẽ được tham dự xét giải.

Điều này đã thúc đẩy các văn nghệ sĩ hăng say lao động và có thêm khát vọng về sự sáng tạo ra những tác phẩm  đầy chất anh hùng ca, giầu tính nhân văn, góp phần tích cực hơn nữa vào việc thực hiện đường lối văn nghệ của Đảng “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” của đất nước và quê hương.

Bài viết khác