Thứ ba, 23/07/2024

Bám biển quê hương (Acrylic)

Thứ ba, 14/11/2023

Bám biển quê hương Tranh của NGUYỄN ANH ĐỨC
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)


Bám biển quê hương                                                                                                            Tranh của NGUYỄN ÂNH ĐỨC
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)

Bài viết khác