Thứ bảy, 09/12/2023

Ca trù

Thứ năm, 05/08/2021

Tranh bột màu của NGUYẾN NGỌC CẨN


 

Tác phẩm: Ca trù                                                                   
Chất liệu: Bột màu
Tác giả: NUGYỄN NGỌC CẨN

(Nguồn: TC VNNB 97-10/2011)

Bài viết khác