Thứ tư, 28/02/2024

Chiều quê (Acrylic)

Thứ tư, 01/11/2023

Tranh của KÙ KAO KHẢI (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)


 Chiều quê (Acrylic)                                                                             Tranh của KÙ KAO KHẢI         (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)

Bài viết khác