Thứ bảy, 09/12/2023

Chiều về

Thứ hai, 26/07/2021

Tranh sơn dầu của BÙI LIÊM

Tác phẩm: Chiều về                                                                        
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: BÙI LIÊM

(Nguồn: TC VNNB 95/2011)

Bài viết khác