Thứ năm, 07/12/2023

Dáng (Acrylic)

Thứ sáu, 31/03/2023

Tranh của KÙ KAO KHẢI (Nguồn TCVN số 278/3/2023)


Dáng (Acrylic)                                                                                                              Tranh của KÙ KAO KHẢI (Nguồn TCVN số 278/3/2023)

Bài viết khác