Thứ bảy, 09/12/2023

Đầu máy cày

Thứ ba, 24/08/2021

Tranh sơn dầu của  HOÀNG DŨNG

Tác phẩm: Đầu máy cày                                
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: HOÀNG DŨNG

(Nguồn: TC VNNB 100 /2011)

Bài viết khác