Thứ ba, 23/07/2024

Hang Múa một chiều thu (Lụa)

Thứ ba, 14/11/2023

Tranh của HOÀNG HUYỀN
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)


Hang Múa một chiều thu                                                                                                              Tranh của HOÀNG HUYỀN
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)

Bài viết khác