Thứ bảy, 09/12/2023

Mùa đông trên Cao nguyên đá (Acrylic)

Thứ ba, 21/03/2023

Tranh của NGUYẾN ANH ĐỨC - Tác phẩm được trưng bày tại Triển lám Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022 (Nguồn TCVN số 275+276/01/2023)


Mùa đông trên Cao nguyên đá (Acrylic)                                                                                       Tranh của NGUYẾN ANH ĐỨC
Tác phẩm được trưng bày tại Triển lám Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022 (Nguồn TCVN số 275+276/01/2023)

Bài viết khác