Thứ bảy, 09/12/2023

Mùa gặt

Thứ năm, 05/08/2021

Tranh sơn dầu của  ĐINH MẠNH HÙNG

Tác phẩm: Mùa gặt                                                               
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: ĐINH MẠNH HÙNG

(Nguồn: TC VNNB 97-10/2011)

Bài viết khác