Thứ bảy, 09/12/2023

Mùa trái chín (Tổng hợp)

Thứ ba, 21/03/2023

Tranh của PHẠM VÂN - Tác phẩm được trưng bày tại Triển lám Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022 (Nguồn TCVN số 275+276/01/2023)


Mùa trái chín (Tổng hợp)                                                                                                                              Tranh của PHẠM VÂN 
Tác phẩm được trưng bày tại Triển lám Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022 (Nguồn TCVN số 275+276/01/2023)

Bài viết khác