Thứ năm, 30/11/2023

Nét vùng cao (Acrylic)

Thứ ba, 14/11/2023

Nét vùng cao Tranh của ĐÌNH ĐÀM
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)


Nét vùng cao                                                                                                                                        Tranh của ĐÌNH ĐÀM
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)

Bài viết khác