Thứ tư, 28/02/2024

Phát Diệm vào thu (Acrylic)

Thứ tư, 01/11/2023

Tranh của TRỌNG VĂN (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)


 Phát Diệm vào thu (Acrylic)                                                                    Tranh của TRỌNG VĂN   (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)

Bài viết khác