Thứ năm, 07/12/2023

Sen 10 (Sơn mài)​​​​​​​ 

Thứ tư, 10/05/2023

Tranh của ĐINH PHƯƠNG (Nguồn TCVN số 280/5/2023)


Sen 10 (Sơn mài)                                                                                                  Tranh của ĐINH PHƯƠNG (Nguồn TCVN số 280/5/2023)

Bài viết khác