Thứ bảy, 09/12/2023

Sương sớm

Thứ tư, 25/08/2021

Tranh lụa của  LÊ PHƯƠNG

Tác phẩm: Sương sớm                              
Chất liệu: Lụa
Tác giả: LÊ PHƯƠNG

(Nguồn: TC VNNB 100 /2011)

Bài viết khác