Thứ tư, 28/02/2024

Tiếng ca Huế trên dòng sông Hương (Sơn mài)

Thứ năm, 24/08/2023

Tranh của NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG (Nguồn TC VNNB Số 283-8/2023)


Tiếng ca Huế trên dòng sông Hương (Sơn mài)                                                           Tranh của NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
                                                                                                                     (Nguồn TC VNNB Số 283-8/2023)

Bài viết khác