Thứ bảy, 09/12/2023

Xí nghiệp gạch Gia Lạc

Thứ tư, 08/09/2021

Tranh lụa của PHAN VI DIỄN

Tác phẩm: Xí nghiệp gạch Gia Lạc            
Chất liệu: Lụa
Tác giả: PHAN VI DIỄN

(Nguồn: TC VNNB 103-3/2012)

Bài viết khác