Chủ nhật, 03/12/2023

Chơi ô ăn quan

Thứ tư, 05/06/2019

TRẦN QUANG HIỂN

Hết quan dân cứ việc chơi

Chơi ô ăn đá ai mời ai đâu

Chỉ vì kim chỉ không đầu

Nên manh áo vá còn lâu mới lành.

Bài viết khác