Thứ hai, 26/02/2024

“Trương Hán Siêu – Danh sĩ thời Trần, người con đất Cố đô Hoa Lư lịch sử”

Thứ sáu, 29/10/2021

Tập nghiên cứu của ĐẶNG CÔNG NGA 

“Trương Hán Siêu – Danh sĩ thời Trần, người con đất Cố đô Hoa Lư lịch sử” là công trình mới nhất của nhà nghiên cứu Đặng Công Nga được Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội ấn hành năm 2021. Là một người con của quê hương Ninh Bình, tác giả Đặng Công Nga có những điều kiện thuận lợi khi nghiên cứu về quê hương, thân thế và sự nghiệp của danh sĩ Trương Hán Siêu. Ông đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách khá toàn diện sự nghiệp và tài năng của Trương Hán Siêu. Để làm rõ sự nghiệp của Danh sĩ họ Trương, tác giả đã tìm hiểu tình hình chính trị - xã hội và văn hóa – tư tưởng quốc gia Đại Việt vào nửa cuối thế kỷ XIII và đầu thế kỷ XIV; Sau đó phân tích và biện giải một cách khách quan, khoa học và khá thuyết phục về những đóng góp của Danh sĩ trên các mặt chính trị, xã hội đặc biệt trên lĩnh vực trước thư, lập ngôn. Tác phẩm như một tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu về di sản văn hóa – lịch sử của đời Trần nói chung và sự nghiệp, nhân cách của Trương Hán Siêu nói riêng.

                                                                                                                                                                                                                                                              B.H

Bài viết khác