Thứ hai, 26/02/2024

Khoa bảng Ninh Bình thời Nho học (1075-1919)

Thứ ba, 24/12/2019

 

 

Với mong muốn đóng góp một phần sức mình vào việc duy tồn vốn văn hóa của tỉnh nhà và đất nước, khơi được hào - trí “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của người Ninh Bình trong sự nghiệp đổi mới, vươn lên xây dựng, bảo vệ quê hương Ninh Bình và đất nước Việt Nam giầu mạnh, nhà nghiên cứu Mai Đức Hạnh (chủ biên) cùng tác giả Mai Thị Thu Hân đã hoàn thành cuốn sách “Khoa bảng Ninh Bình thời Nho học (1075-1919)", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. Cuốn sách được biên soạn thành 3 phần: Phần thứ nhất: Đại cương khoa bảng các triều đại phong kiến Việt Nam (1075-1919); Phần thứ hai: Khoa bảng Ninh Bình thời Nho học (1075-1919); Phần thứ ba là phần phụ lục liên quan đến khoa bảng Nho học của Ninh Bình. Với cách sắp xếp này, tác giả cuốn sách muốn giới thiệu văn hóa - văn hiến của vùng đất học Ninh Bình xưa. Trên cơ sở đó các thế hệ người Việt ở Ninh Bình hôm nay và mai sau đặng kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương mình.

                                                                                                             B.H

Bài viết khác