Thứ năm, 30/11/2023

Hang Bóng

Thứ sáu, 07/10/2022

Ảnh nghệ thuật của NSNA VŨ ĐỨC PHƯƠNG 

(Tác phẩm đạt giải Khuyến khích của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022)

Hang Bóng                                                                            Ảnh nghệ thuật của NSNA VŨ ĐỨC PHƯƠNG 
Tác phẩm đạt giải Khuyến khích của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022

(Nguồn: TC VNNB 269-9/2022)

Bài viết khác