Thứ sáu, 19/07/2024

Mùa cói Kim Sơn

Thứ hai, 03/10/2022

Ảnh nghệ thuật của NGUYỄN CAO SƠN

(Tác phẩm đạt Huy chương Đồng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 24, năm 2022)

Mùa cói Kim Sơn                                                                Ảnh nghệ thuật của NGUYỄN CAO SƠN 

Tác phẩm đạt Huy chương Đồng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 24, năm 2022

(Nguồn: TC VNNB 269-9/2022)

 

Bài viết khác