Thứ hai, 11/12/2023

Ghi ở Thánh địa Mỹ Sơn

Thứ năm, 06/06/2019

 TẠ NGỌC HÙNG

Chiều Mỹ Sơn
Nghe từng viên gạch vỡ
Nhức nhối ngàn năm
Máu ứa riêng mình
Chiêm nữ múa Ápsara
Chiều hoang phế…
Ai khóc cho người?
Thăm thẳm mắt Chàm xanh!

                                             4/2019

Bài viết khác