Thứ sáu, 19/07/2024

Mùa Đảng - mùa Thơ!

Thứ ba, 14/02/2023

Thơ của LÊ ANH PHONG

 

Song sinh
Mùa Đảng - mùa Thơ
Song hành lễ hội
Hoa, cờ rợp Xuân.

Đảng tiên phong
Thơ xuất thần
Mùa Thơ - mùa Đảng
Muôn dân đón chào.

Ngọn cờ
Phấp phới trên cao
Cờ thơ - cờ Đảng
Một màu anh minh.

Nhân duyên
Hữu ý, chung tình
Mùa Thơ - mùa Đảng
Tôn vinh cuộc đời!

(Nguồn: TC VNNB 278-3/2023)

Bài viết khác