Thứ hai, 11/12/2023

Phim trường hollywood

Thứ tư, 24/07/2019

TRẦN LÂM BÌNH

Mọi thứ ở Los Angeles này đều có thật

Riêng cảnh phim trường Hollywood giả thôi

Kỹ xảo đã đánh lừa bảy tỷ người trái đất

Không đến đây, danh sách đó có tôi.

Bài viết khác