Thứ hai, 11/12/2023

Vỗ yên lời sóng

Thứ hai, 01/04/2019

 ĐẶNG ÁI THI    

Xưa qua muôn vàn bão tố

Cho còn để có hôm nay

Láng giềng thân sơ thử lửa

Vàng thau rõ tựa ban ngày

 

Sóng rằng biển không chỉ muối

Mà còn mặn máu ông cha

Thuyền binh trùng khơi canh đảo

Chiếu vua, bia mộ chưa nhòa!

 

Việt Nam - rừng cha, biển mẹ

Cháu con Âu - Lạc trong ngoài

Giao lưu - Ải quan rộng mở

Chủ quyền - không nhân nhượng ai.

Bài viết khác