Thứ sáu, 19/07/2024

Quyết định Về việc ban hành thể lệ cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Đất và Người Xín Mần” và Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Xín Mần năm 2024

Thứ sáu, 28/06/2024

Thông tin chi tiết tại đây:

 https://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2024/th%C3%B4ng_b%C3%A1o/huy%E1%BB%87n_x%C3%AD_m%E1%BA%A7n.pdf

Bài viết khác