Thứ sáu, 01/12/2023
Một số tác phẩm Mỹ thuật tại Triển lãm Mỹ Thuật - Niếp ảnh năm 2021