Chủ nhật, 03/12/2023

Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân

Thứ hai, 17/05/2021

Trong bộ máy Nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên; Quyết định các vần đề của địa phương do luật quy định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tranh cổ động của NGUYỄN PHÚC KHÔI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thắng lợi; Công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội; Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang quyết tâm cao độ trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, gắn liền với mục tiêu lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước, tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Ngày chủ nhật 23/5/2021 thật sự là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Ninh Bình sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình là đi bỏ phiếu bầu cử nhằm lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trong nhiều tháng qua các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và người dân Ninh Bình đang tích cực chủ động chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử bằng tấm lòng  thủy chung sắt son với Đảng, với Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao và thực sự là ngày hội của toàn dân,  ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương, nghiêm túc ban hành kịp thời, đồng bộ hơn 50 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phục vụ công tác bầu cử ở tỉnh. Cấp ủy các cấp đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách địa bàn, tăng cường công tác nắm bắt tình hình và chỉ đạo cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác bầu cử; Ủy ban nhân dân các cấp đã chủ động thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tuyên truyền sâu rộng để các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, tổ chức thực hiện đúng pháp luật. UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Tính đến ngày 28/4, toàn tỉnh đã hoàn thành 2/3 công việc, đảm bảo theo lịch trình, tiến độ và các quy định của pháp luật về bầu cử. Trong đó, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện theo đúng quy định. Đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh với 31 thành viên, 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 30 thành viên, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 179 thành viên; UBND huyện đã quyết định thành lập 8 Ủy ban bầu cử cấp huyện với 120 thành viên; 62 Ban bầu cử cấp huyện với 625 thành viên. UBND cấp xã đã quyết định thành lập 143 Ủy ban bầu cử cấp xã với 1.540 thành viên; 984 Ban bầu cử cấp xã với 1.540 thành viên  và 1.020 Tổ bầu cử với 13.392 thành viên ở 1.020 khu vực bỏ phiếu, đảm bảo trình tự, thành phần, thời gian theo Luật định.

Theo phân bổ, số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Ninh Bình được bầu là 6 đại biểu; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50 đại biểu; cấp huyện được bầu là 260 đại biểu và cấp xã được bầu 3.424 đại biểu. Việc tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện nghiêm túc. Từ ngày 22/02- 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 20 hồ sơ của 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 100 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, cấp huyện tiếp nhận 514 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận 6.739 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. 

Công tác hiệp thương được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, đúng luật, dân chủ, khách quan, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng vào các cơ quan dân cử và đạt kết quả cao.  Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ngày 8/02 để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; ngày 18/3 tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh dách sơ bộ 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 16/4 tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lưa chọn và thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó nữ có 4/8 vị bằng 50%; ngoài Đảng có 1/8 vị bằng 12,5%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 2/8 vị bằng 25%; tái cử có 2/8 vị. Về trình độ chuyên môn: đại học, cử nhân có 8/8 vị bằng 100%. Trình độ lý luận chính trị: cử nhân có 1/8 vị bằng 12,5%; cao cấp có 5/8 vị bằng 62,5%; trung cấp có 1 vị bằng 12,5%. Học hàm, học vị: phó giáo sư, tiến sỹ có 1 vị bằng 12,5%; thạc sỹ có 6/8 vị bằng 75%) và 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (trong đó: tỷ lệ nữ có 34 vị bằng 40%; ngoài Đảng có 8 vị bằng 9,4%; dân tộc có 3 vị bằng 3,53%; tôn giáo có 4 vị bằng 4,7%; trẻ tuổi dưới 40 tuổi có 30 vị bằng 35,3%; tái cử có 22 vị…). Qua 3 vòng hiệp thương được tổ chức dân chủ, khách quan, đúng luật, tỉnh Ninh Bình đã có 8 ứng cử viên ĐBQH; 85 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 434 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, 5.742 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, ngoài đảng và cơ cấu kết hợp được chính thức ứng cử và giới thiệu ứng cử để cử tri trong tỉnh cân nhắc, lựa chọn, tín nhiệm trong Ngày bầu cử. Các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của lần bầu cử này đều tâm huyết, có tín nhiệm cao qua các lần hiệp thương.

Từ ngày 24/3 - 10/4/2021, toàn tỉnh đã tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 79 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của tri nơi cư trú đối với 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, các vị ứng cử viên đều đạt số phiếu tín nhiệm rất cao. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt 5 bước của Quy trình hiệp thương đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, dân chủ, khách quan, đúng luật định và thành công. Công tác rà soát, lập danh sách, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử được thực hiện theo đúng luật định. 143/143 UBND cấp xã trong tỉnh đã thực hiện việc việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và tại 1.020 khu vực bỏ phiếu.

Hiện nay, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang trong giai đoạn vận động bầu cử. Các cử tri đã được nghe chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND của các ứng cử viên. Theo quy định, việc vận động bầu cử sẽ kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Đến thời điểm này, tình hình an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử luôn được đảm bảo; công tác chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ cuộc bầu cử đang được tiến hành; công tác kiểm tra, giám sát nghiêm túc, sát sao. Cùng với đó, công tác đảm bảo y tế, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau bầu cử luôn được tỉnh quan tâm chú trọng. Đặc biệt, để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình tham gia bầu cử, thời gian qua, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử các cấp trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sâu rộng và toàn diện các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Tuyên truyền trên báo, đài, tạp chí, cổng thông tin điện tử, website các cơ quan đơn vị và truyền thông đa phương tiện (trang facebook, zalo do các đơn vị quản lý), tuyên truyền miệng, trực quan; lắp đặt các cụm pa-nô lớn tuyên truyền về bầu cử tại các khu, điểm du lịch, các tuyến đường trọng tâm; tổ chức Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội", khai trương Cổng thông tin - giao tiếp điện tử phục vụ bầu cử tỉnh, triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và HĐND; tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động về bầu cử; phát động hội viên, văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn, thơ, nhạc, họa, ca khúc, sân khấu tuyên truyền về bầu cử…Qua đó, tất cả cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đều nhận thức sâu sắc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa rất quan trọng đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, của đất nước và là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã sẵn sàng cho ngày bầu cử - ngày  hội lớn của đất nước.

Chủ nhật 23/5/2021, toàn thể cử tri Ninh Bình hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác và chủ động tham gia bầu cử; nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người chính thức ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Lá phiếu của mỗi cử tri sẽ thể hiện rõ quyền làm chủ, nghĩa vụ và tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả! Tất cả các cử tri hãy sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất, có đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm xứng đáng đại diện cho cử tri và nhân dân Ninh Bình trong nhiệm vụ là đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                                                                                                                                                                                              MAI HƯƠNG

(Nguồn: TC VNNB 251-5/2021)

Bài viết khác