Thứ năm, 07/12/2023

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm, 18/03/2021

Ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh - UV BTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy , Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Mai Hoa -UV BTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Toản - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã quán triệt mục đích yêu cầu bước 3 của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả thực hiện bước hai, ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi công tá đối với những người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ danh sách những người được cơ quan đơn vị giới thiệu ứng cử  ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu phát biểu góp ý tại Hội nghị

Hội nghị tiến hành thảo luận xoay quan các nội dung: tiêu chuẩn đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Hồ sơ biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của cơ quan tổ chức đơn vị gửi đến, ý kiến nhận xét về sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh....

Tại Hội nghị các ý kiến đều nhất trí với danh sách những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 đủ về cơ cấu, số lượng, thành phần và chất lượng. Các ứng cử viên thực sự đều được tín nhiệm cao nơi công tác đảm bảo yêu cầu đã đề ra.

Hội nghị thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu đại biểu HĐND tỉnh, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 đã tiến hành biểu quyết 100% nhất trí với báo cáo kết quả bước 2 do Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trình bày; thống nhất việc thỏa thuận danh sách sơ bộ gồm 100 vị đã được cơ quan đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 (Trong đó: Chuyên trách công tác Đảng các cấp 21 người; chính quyền các cấp 14 người; các thành phần khác 40 người; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp là 19 người; doanh nghiệp, hợp tác xã 6 người. Về cơ cấu kết hợp: giới thiệu tái cử 22 người; đại biểu người dân tộc thiểu số 4 người; đại biểu trẻ tuổi 35 người; đại biểu nữ 39 người; đại biểu ngoài Đảng 8 người); việc triển khai kế hoạch và tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến nơi cư trú các ứng cử viên đại biểu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Việt Anh nêu rõ: với trách nhiệm của mình, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, trên tinh thần phát huy quyền làm chủ nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia và giám sát bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội của toàn dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

TRUNG KIÊN

 

Bài viết khác