Chủ nhật, 03/12/2023

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Chủ nhật, 15/05/2022

TRUNG KIÊN

Ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 223 điểm cầu, trong đó có 65 điểm cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương với 15.806 đại biểu tham gia học tập. Đồng chí Lại Xuân Môn, UVTƯ Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc lắng nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt những điểm mới, trọng tâm của 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm". 

Từ trước đến nay, việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả. GS.TS Phùng Hữu Phú đã tập trung làm rõ 3 vấn đề:

Vì sao trong tình hình mới Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái: Bước vào giai đoạn mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, thậm chí có mặt còn gay gắt hơn. Sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, là mối nguy hại lớn đối với sự tồn vong của Đảng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, không còn tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Không thực hiện nghiêm các nguyên tắc của xây dựng Đảng.Vì vậy, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Đảng tiếp tục coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết luận số 21-KL/TW là kết luận đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ gắn đánh giá cá nhân với tập thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ năng lực hạn chế; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Những nội dung mới và điểm cốt lõi của Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về 19 điều đảng viên không được làm. Quy định góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Quy định cũng là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các Quy định, Kết luận trên nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thể hiện quyết tâm trước sau như một về chỉnh đốn Đảng trong sạch, toàn diện.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, UVTƯ Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương các đại biểu đã tham dự đầy đủ, tập trung nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản, những điểm mới của các kết luận, quy định. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Để thực hiện được mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”. Đồng thời phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đồng chí đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định; Nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên mỗi cương vị công tác tại từng ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các đơn vị cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. “Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức”. 

Các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, là một trong những lĩnh vực quan trọng của công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, góp phần tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng tinh thần Hội nghị đã đề ra. 

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các đại biểu văn nghệ sĩ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện Bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ làm công tác văn học - nghệ thuật đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật và đội ngũ trí thức cần phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới...

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ các cơ quan, báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

                                                                                    T.K

(Nguồn: TC VNNB 265-5/2022)

Bài viết khác