Chủ nhật, 03/12/2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức

Thứ tư, 21/07/2021

MAI HƯƠNG

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị đã kết nối 40 điểm cầu trên cả nước với hơn 2.000 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu chính có: Nghệ sĩ Nhân dân- họa sĩ Vương Duy Biên, Nguyên Thứ Trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Nhà Nghiên cứu Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Giáo sư Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Kiến trúc sư Phan Văn Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; cùng đại diện các Vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương…Tại điểm cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có các đại biểu là Trưởng, Phó phòng các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội; Tại các điểm cầu các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, khoa học công nghệ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương đang cư trú và công tác trên địa bàn…

Tại điểm cầu Ninh Bình có Tiến sĩ Lê Xuân Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Tham dự có Nhà thơ, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Hào, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh,  ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Trưởng phòng Khoa giáo, Trưởng, phó bộ phận chuyên trách Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự  Hội nghị tại điểm cầu chính

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ quá trình đổi mới đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, đưa “nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Để thực hiện mục tiêu trên, cần có sự tham gia của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đóng vai trò rất quan trọng.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn”

Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ, nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội của Đảng XIII, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, hướng tới các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật có chất lượng cao, có tính đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thứ hai, trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XIII, chú ý các nội dung chuyên sâu của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những quan điểm của Đại hội XIII về văn hóa, văn nghệ, khoa học - kĩ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cụ thể:

Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hoá, văn nghệ... Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ tham gia; khuyến khích sáng tạo, thực thi quyền tác giả.

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu hướng của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của trí thức. Trọng dụng, đãi ngộ thoả đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng.

Thứ ba, khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án với tinh thần bám sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả công việc, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tế đời sống xã hội.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hằng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của tập thể cấp ủy Liên hiệp, các hội chuyên ngành, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ, đội ngũ cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức là những người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Vì vậy, các đại biểu phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong cuộc sống.

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ninh Bình

Ngay sau Khai mạc hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề: "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới” do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận trung ương truyền đạt. Phó Giáo sư nêu rõ đây là chuyên đề có ý nghĩa quan trọng và phân tích sâu các nội dung cốt lõi trong văn kiện, đồng thời nhấn mạnh thông tin: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với những nội dung cơ bản:

Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới… Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hoá Việt Nam. Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

Có cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hoá thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hoá, văn nghệ. Có kế hoạch, cơ chế và giải pháp xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống dân tộc trong xây dựng con người, phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; khuyến khích những tìm tòi mới làm phong phú thêm bản sắc văn hoá Việt Nam; hạn chế các lệch lạc, các biểu hiện chạy theo thị hiếu tầm thường. Quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hoá, văn nghệ của các dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ tham gia; khuyến khích tự do sáng tạo, thực thi quyền tác giả.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận trung ương truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hoá và dịch vụ văn hoá trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hoá Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tựu mới của văn hoá, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới. Gắn phát triển văn hoá với phát triển du lịch, đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo vệ, gìn giữ tài nguyên văn hoá cho các thế hệ mai sau. Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục.

Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về văn hoá. Đổi mới, hoàn thiện các thiết chế văn hoá từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm hiệu quả. Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, nhất là cán bộ chủ chốt thực sự am hiểu về văn hoá, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Rà soát toàn bộ hệ thống các trường đào tạo văn hoá, văn nghệ, đổi mới và hiện đại hoá quy trình, nội dung, phương thức đào tạo để trong 5 - 10 năm tới khắc phục về cơ bản sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hoá quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời chủ động nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đối với các văn hoá phẩm ngoại lai độc hại; từng bước đưa văn hoá Việt Nam đến với thế giới.

 Hội nghị cũng đã được nghe TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề "Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo". 

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, buổi sáng Hội nghị nghiên cứu, học tập hai chuyên đề trên hiệu quả và thành công tốt đẹp. Theo chương trình, thời gian 1 ngày còn lại của hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tự nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; đồng thời sau Hội nghị này, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Khoa học - Kỹ thuật tiếp tục tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ, văn nghệ sỹ, trí thức về những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực./.

Bài viết khác