Thứ năm, 07/12/2023

Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI (nhiệm kì 2015-2020)

Thứ năm, 16/05/2019

LÊ CHUNG

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, đã đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2018 bình quân đạt 8,21% năm; dự báo giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 8,44%, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra (8,0% năm). Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp và dịch vụ; tập trung xúc tiến thu hút kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp (sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất lắp ráp ôtô, công nghiệp phụ trợ...). Du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Lượng du khách đến Ninh Bình không ngừng tăng: Năm 2016 đạt 6 triệu lượt khách; năm 2017 đạt 7 triệu lượt khách; năm 2018 đạt 7,3 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 3.050 tỷ đồng; dự kiến đến năm 2020 lượng khách đạt 7,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã có 90/119 đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 75,6 %), 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Ninh Bình được Trung ương đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách của tỉnh qua các năm đều tăng vững chắc, năm sau cao hơn năm trước: Năm 2016 đạt 7,23 nghìn tỷ đồng; năm 2017 đạt 8,57 nghìn tỷ đồng; năm 2018 ước đạt trên 10 nghìn tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được chăm lo, phát triển; sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh đạt được những tiến bộ quan trọng. Đến nay số trường đạt chuẩn Quốc gia các cấp học là 415/474 trường, đạt tỷ lệ 87,7 % tổng số trường. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên cả hai lĩnh vực phòng bệnh và chữa bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được tăng cường, chú trọng  giáo dục và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa quê hương - coi đó là sức mạnh nội sinh, tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảng bộ, quân và dân trong tỉnh chú trọng quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 với nhiều đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; thường xuyên chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Nhiều năm qua Ninh Bình luôn được Trung ương đánh giá là địa phương có nhiều điểm sáng, cách làm hay, sáng tạo về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy đảng, chính quyền xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề triển khai thực hiện sát với thực tiễn địa phương; đồng thời chỉ đạo triển khai sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Công tác cán bộ của tỉnh được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước. Công tác dân vận tập trung hướng mạnh về cơ sở. Khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.


Từ kết quả thực tiễn, Đảng bộ, nhân dân Ninh Bình đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: (1) Phát huy sức mạnh đoàn kết, sự quyết tâm đồng lòng nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; trong đó, sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng, sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp ủy đảng; năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp; tinh thần nêu gương, tận tụy, sáng tạo của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu, có ý nghĩa quyết định. (2) Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, chăm lo bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật; hướng về cơ sở, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn. (3) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện quyết liệt, quy định rõ trách nhiệm và cơ chế thực thi. (4)Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đề cao trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu và phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức. (5) Chú trọng công tác đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tích cực áp dụng các kỹ năng quản lý, quản trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành.
Phát huy những kết quả đạt được; rút kinh nghiệm nghiêm túc những tồn tại hạn chế, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

 Trước hết, tiếp tục rà soát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhất là các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, kịp thời bổ sung các giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chỉ đạo các cấp uỷ đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nghiêm túc, đúng kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chủ đề năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng hợp lý mang tính bền vững. Chủ động nắm bắt và tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các chính sách phát triển công nghiệp và dịch vụ; quan tâm thu hút đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Huy động các nguồn lực, ưu tiên ban hành chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các sản phẩm chủ lực, các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng lớn. Quan tâm, tạo thuận lợi mở rộng quy mô sản xuất một số công trình quan trọng, tạo sức bật cho kinh tế của tỉnh.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng công nghệ; phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại, khu nông nghiệp công nghệ cao; gắn sản xuất nông sản với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Chú trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo bền vững; phát triển du lịch và các loại hình dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hoá các sản phẩm; thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm phát huy vai trò Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An và một số khu du lịch trọng điểm.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội toàn diện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác đối ngoại.

Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI có ý nghĩa quan trọng; là kết quả của sự quyết tâm đồng lòng, nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; là tiền đề, là cơ sở để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra từ nay đến hết nhiệm kỳ và các giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

L.C

 

 

 

 

Bài viết khác