Thứ hai, 04/12/2023

Ninh Bình lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Thứ hai, 05/09/2022

LÊ CHUNG

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên thực sự là vấn đề cấp bách đối với sự sống còn của Đảng, của chế độ.

 

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ với phương châm phải dựa vào Nhân dân, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, tạo điều kiện để dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng.

Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhận diện đúng về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Vào thăm nhà Bác (Khắc gỗ)                        Tranh của ĐÀO CÔNG HUÂN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Quyết định số 989-QĐ/TU, ngày 05/4/2018 về hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản quy định nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những quy định về công khai, dân chủ trong công tác để Nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tuyên truyền, quán triệt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vận động, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận diện đúng 27 biểu hiện và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Việc công khai được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn, tâm tư của cán bộ, đảng viên, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; bãi bỏ, điều chỉnh và ban hành mới một số cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh những đảng viên suy thoái, đã có tác dụng phòng ngừa, cảnh báo do vậy, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ngày càng được tăng cường.

HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đổi mới phương pháp hoạt động, đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri và chú trọng theo dõi công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri, đổi mới, đa dạng các loại hình tiếp xúc hướng về cơ sở, thôn, bản, khối phố, cơ quan, doanh nghiệp, theo từng chuyên đề; thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và UBND tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư bảo đảm quy định, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Phương thức giám sát linh hoạt, kết hợp giữa giám sát, khảo sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo để đánh giá toàn diện và sát thực, để kịp thời phát hiện, từ đó điều chỉnh, bổ sung chính sách, chấn chỉnh những sai sót, giải quyết những vấn đề bức thiết đang đặt ra; thể hiện thái độ, trách nhiệm của HĐND tỉnh trong việc đi “đến cùng” vấn đề được giám sát, bảo đảm việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát hiệu quả hơn. Từ năm 2016 đến nay tổ chức 12 phiên giải trình về các lĩnh vực văn hóa - xã hội, pháp chế, kinh tế - ngân sách; cùng với đó hoạt động chất vấn trực tiếp tại hội trường theo chủ đề, không có câu hỏi gửi trước là điểm mới trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, qua đó đã góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Chỉ đạo, định hướng HĐND các cấp tăng cường tổ chức giám sát, trong đó tập trung giám sát những vấn đề bức xúc nổi cộm, được đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân quan tâm, phạm vi tác động rộng, gắn với việc thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình mục tiêu trọng điểm và những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng hằng năm của tỉnh, việc thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, điều hành của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nhất là quyền con người, quyền công dân, quyền dân chủ đã được Hiến pháp quy định; chỉ đạo, triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/7/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhất là thực hiện công khai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội... Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ Nhân dân của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức. UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo giai đoạn và hằng năm, trong đó xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, thực hiện. Kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh từ năm 2015 đến nay luôn xếp trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước; riêng năm 2021, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 tỉnh Ninh Bình đạt 89,36 điểm, xếp thứ 12/63 toàn quốc. Chỉ số cải cách hành chính PAR-Index năm 2021 tỉnh Ninh Bình đạt 87,29 điểm, xếp thứ 20/63. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố. Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử; rà soát, chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021. Tập trung triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã tại 14 xã trên địa bàn tỉnh và mô hình chính quyền số tại thành phố Tam Điệp. Hệ thống thể chế, các cơ chế, chính sách pháp luật được ban hành đồng bộ, kịp thời, sát với thực tiễn; tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, chính quyền địa phương, cơ sở từng bước tinh gọn, phù hợp với lộ trình phát triển, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trình độ, năng lực và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hoá, nâng cao; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm nguồn lực cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hằng năm, thực hiện theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo rà soát, đề xuất dự thảo văn bản của UBND tỉnh cần phản biện xã hội để đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phản biện. Chủ động đăng ký với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phản biện những nội dung có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội; chỉ đạo các sở, ban, ngành báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phản biện. Đồng thời xem xét, tiếp thu giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội qua các cuộc giám sát, tiếp xúc, đối thoại, qua nắm bắt tình hình Nhân dân; tăng cường việc tổ chức đối thoại, tiếp công dân định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo quy định, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Từ năm 2016 đến năm 2021, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức trên 2.000 cuộc giám sát, gần 300 cuộc đối thoại và 14 cuộc phản biện; trên 1.000 hội nghị với hơn 80.000 lượt người tham dự và trên 6.000 lượt ý kiến tham gia góp ý trực tiếp tại hội nghị, góp ý bằng văn bản vào dự thảo các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Thông qua các hình thức giám sát, phản biện đã có nhiều ý kiến tham gia phản biện đối với dự thảo các quyết định của UBND tỉnh, các ý kiến tập trung vào các nội dung như: Sự cần thiết phải ban hành văn bản; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, tính khoa học, tính khả thi; tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của các dự thảo văn bản và các nội dung cụ thể khác có liên quan tới tình hình thực tiễn, dư luận Nhân dân quan tâm... Kết quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát hiện những nội dung còn chưa sát, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của Trung ương và của tỉnh; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật, hoàn thiện các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, qua đó đã tiếp thu và chuyển tới Quốc hội, HĐND các cấp nhiều ý kiến góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để thông báo tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, Nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị với Quốc hội và HĐND các cấp. Trong mỗi kỳ tiếp xúc cử tri, Mặt trận Tổ quốc đều tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý tháo gỡ các vướng mắc mà Nhân dân kiến nghị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tập trung chỉ đạo hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở và các công trình đầu tư trên địa bàn. Kết quả, trong 5 năm qua các Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 1.294 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 1.455 cuộc, phát hiện 132 vụ việc sai phạm và đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý, trả lời theo luật định. Qua giám sát đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp tổ chức giám sát kết quả giải quyết những vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kết quả xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kết quả tiếp thu ý kiến của Nhân dân; quy trình, thủ tục giải quyết công việc; quy chế tiếp công dân; giám sát việc thực hiện bản cam kết rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên…

Nhìn chung, việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua triển khai thực hiện, Nhân dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát, quyết định những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của mình; quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy, góp phần củng cố bộ máy ở chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phát huy tốt vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

                                                L.C   

(Nguồn: TC VNNB 268-8/2022)

Bài viết khác