Chủ nhật, 03/12/2023

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh!

Thứ sáu, 09/08/2019

MAI HƯƠNG 

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Sinh thời, Chủ  tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ "Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết". Đó cũng là cơ sở để Đảng ta thành lập và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay từ khi có Đảng đến nay. Gần 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.  

Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội 

Phát huy truyền thống vẻ vang, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Ninh Bình đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về các cộng đồng dân cư, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, tuyên truyền, phát huy tính sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn;  hoàn thành 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ X đề ra, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Ngày hội truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 hằng năm đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong nhân dân, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đoàn viên, hội viên tích cực đóng góp công sức, của cải với tổng giá trị trên 47,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn của tỉnh. Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” ở 3 cấp đã huy động được trên 100 tỷ đồng, trong đó đã sử dụng để xây mới và sửa chữa 1.233 nhà đại đoàn kết; giúp cho 1.372 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất; giúp khám, chữa bệnh cho 2.633 lượt người; hỗ trợ 22.012 học sinh con hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào thi đua yêu nước đã ngày càng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã  tuyên truyền vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tập hợp các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 154 hội nghị với trên 700 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, dự thảo Luật, văn bản dưới luật, các dự thảo chương trình, đề án, nghị quyết của HĐND, UBND cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức 211 hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức 3.096 cuộc giám sát, 1.858 cuộc phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức 89 hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại Nhân dân của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần mở rộng hữu nghị, hợp tác giữa nước ta với các nước, góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, truyền thống, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế; góp phần nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Với trách nhiệm của mình, trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều phong trào đã trở thành điểm sáng trong cả nước như: Phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”; hiến tặng mô, giác mạc, góp phần đảm bảo an ninh, ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng để tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Đại hội chính là sự kiện chính trị quan trọng, do đó quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận từ kết quả Đại hội đại biểu MTTQ các cấp trong tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2019-2024  được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân. Đến ngày 17/5/2019, 8/8 huyện, thành phố đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện và đã hiệp thương cử 451 vị tham gia Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, cử 29 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ; cử 08 đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 20-21/6,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã hiệp thương cử 81 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương cử các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI; 2 đồng chí Vũ Thị Thủy, Phạm Văn Hiện tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch,Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương,  chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của tỉnh trong những năm vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, khơi dậy niềm tự hào người dân Cố đô để xây dựng quê hương giàu mạnh.Phối hợp triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đưa nội dung các phong trào, các cuộc vận động trở thành thói quen tự giác trong đời sống nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện để đưa các chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 vấn đề quan trọng hàng đầu đó là: MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, rất quan trọng, Mặt trận cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần phát huy vai trò, vị trí của một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của Đảng, chính quyền, cần tiếp tục làm tốt vai trò trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo lực lượng cán bộ Mặt trận đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy muốn chia sẻ một điều rằng, để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết cần tăng cường tinh thần đoàn kết ngay trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp, trong từng tổ chức thành viên. Lãnh đạo tỉnh luôn luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào cách nghĩ mới, cách làm hay trong nhiệm kỳ tới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung “ Đoàn kết- Đổi mới- Dân chủ- Đồng thuận- Phát triển” và lẵng hoa tươi thắm thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân vào những kết quả mà MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ đạt được trong nhiệm kỳ tới. 

Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của  MTTQ Việt Nam các cấp trước yêu cầu của tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới:

Tiếp tục tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tầng lớp Nhân dân...tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ VN và tỉnh phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở một cách thực chất, tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; khắc phục tính hình thức và hành chính trong tổ chức hoạt động; thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Mặt trận các cấp theo các nghị quyết của TW Đảng và Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 của Ban Bí thư và chủ đề công tác của Tỉnh ủy.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để quán triệt, triển khai, đảm bảo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ VN tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Những nhiệm vụ mới của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ tới là không hề dễ dàng trong bối cảnh mới hiện nay. Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được trong thời kỳ qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI sẽ là dấu mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

M.H

 

 

Bài viết khác